پاککن

by امید

این روز ها قبل از هر چیز یاد می گیرید پاک کنید … هر چیزی را که دم دستتان می آید …

آنقدر هم زور می زنید که دستتان موقع پاک کرد می لرزد …

آخرش هم احتمالا حوصله تان که سر رفت ، خودتان را هم پاک می کنید …

دقیقا به همین مسخرگی …

پ ن : …