زندگی

by امید

زندگی به ذات خود سخت است و برای خودم سخت ترش می کنم وقتی شروع می کنم به جواب پس دادن به خودم …

آن قسمت هایی که حتی از خودم هم طفره می روم …

پ ن : …