حوصله

by امید

آدم است دیگر ، یک روز حوصله ی هیچ چیز را ندارد …

دوست دارد بردارد خودش را … بریزد دور …

پ ن : حسین پناهی

پ ن : …