مدیون

by امید

هر آدمی به گمانم یک جایی ، یک زمانی به خودش مدیون می‌شود …

مدیون این‌که بزند زیر همه چیز و برود پی دلش . مدیون این‌که مجموعه‌ای از بندهای دست و پاگیر را پاره کند و پا در راهی بگذارد که حدس می‌زند راه درست است …

که اگر رفت و رها کرد ، دین‌اش را ادا کرده که اگر نرفت و رها نکرد ، تا خیلی بعدتر باید بهای این بده‌کاری را بپردازد …

پ ن : …