کودک درون

by امید

‏+ با خودت حرف میزنی؟

– نه دنبال کسی میکردم …

+ دنبال کسی میگردی بعد با خودت حرف میزنی؟

– تو خودم دنبال کسی میگردم …

پ ن : از جایی به گمانم ، ته ذهنم جا مانده بود …

پ ن : …