یک نفر

by امید

هر انسانی یک بار
برای رسیدن به یک نفر
دیر می کند …
و پس از آن
برای رسیدن به کسان دیگر
عجله ای نمی کند …

پ ن : یاشار کمال …

پ ن : …