بعضی انسان ها

by امید

بعضی انسان ها ، به عده ای دیگر از انسان ها

انسان های دیگری را یادآور می شوند …

آنها که به یاد آورده اند، غمگین اند …

آنها که یادآور شده اند، بی خبر …

آنهایی هم که در یاد آمده اند، به احتمال زیاد در شهری دور

هیچ چیز را به یاد نمی آورند …

پ ن : یاشار کمال

پ ن : …