زمستان

by امید

زمستان ، وقتیست که تو نباشی … وقتی بهار باغ دیگری باشی … پ ن : …