نقشه

by امید

نقشه را تا زدم …

و تو حالا فقط چند سانتی متر بیشتر با من فاصله نداری …

پ ن : …