اشتیاق

by امید

اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من
دل من داند
و من دانم
و دل داند
و من

پ ن : مولانا …