هاینریش بل

by امید

هر چیزی میتواند مرا شاد کند …

ولی هیچ چیز جز تو نمیتواند غم مرا از بین ببرد …

پ ن : …