حسرت

by امید

در دلم حسرت هم صحبتی ات هست ولی …

سنگ را با چه زبانی به سخن وا دارم ؟

پ ن : نظری به گمانم …

پ ن : …