نام گذاری

by امید

بابام امشب برامون اسم گذاشته …

مامانم شده پری چهر ، خواهرم شده نازگل ،‌ منم شدم یدونه

پ ن : هم اکنون نیازمند یاری سبزتان هستم …