خارجه

by امید

صندلی های خالی را دیدیم …

از خنده به خود ریدیم …

پ ن : آخه ما رو چه به این حرف ها …

پ ن : همینجوری …